IGC regulamin / rules / Vorschriften

grauvell-logo123

[scroll down for English version]


 

Regulamin obowiązujący na zawodach plażowych
International Grauvell Cup 2019
Łowienie z plaży

Sprzęt
Zawodnik może wędkować za pomocą dwóch wędek o długości do 5 metrów każda. Dopuszcza się stosowanie kołowrotków o szpuli stałej jak i multiplikatorów. Można używać zarówno żyłkę jak i plecionkę. Linka główna i przypon strzałowy muszą być odpowiedniej wytrzymałości, zapewniającej bezpieczeństwo w czasie rzutów, wędkowania i holowania ryb. Każda wędka może być uzbrojona maksymalnie w dwa haki (przy jednym haku jego rozwarcie maksymalne to 20mm, przy dwóch haczykach to 10mm) Dopuszcza się stosowanie na przyponach sztucznych elementów wabiących o łącznej długości maksymalnej 30 mm na przyponie. Wielkość i kształt obciążenia muszą być tak dobrane by zestaw nie był znoszony na stanowisko połowu sąsiadów. Zakazane jest używanie koszyków zanętowych.

Łowienie
Teren zawodów podzielony jest na trzy sektory, a w nich na stanowiska o długości minimum 20 metrów (najprawdopodobniej około 50m)..
Zarzut zestawu, łowienie, holowanie i lądowanie ryby musi się odbywać w obrębie stanowiska bez wchodzenia do wody.
W czasie wykonywania rzutu należy szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo. Rzut może być wykonany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny (obciążenie , przynęta musi być cały czas w zasięgu wzroku rzucającego), że nie spowoduje zagrożenia dla innych osób. Wędki muszą być ustawione w sposób stabilny na suchym lądzie w obrębie stanowiska. Dopuszcza się używanie świetlnych lub dźwiękowych sygnalizatorów brań a także małych źródeł światła ale w taki sposób aby nie przeszkadzać innym uczestnikom zawodów i nie zakłócać żeglugi. Jedyna dozwolona metoda połowu to łowienie gruntowe, zakazane są wszelkie spławiki, kule wodne i inne rozwiązania umożliwiające dryfowanie całego zestawu. Dopuszczone są wyłącznie przynęty naturalne.

Punktacja
Zawodnik otrzymuje za każdą wymiarową rybę 10 punktów i 1 punkt za każdy centrymetr długości ryby. Ryby nie biorące udziału w klasyfikacji: śledź, szprot, tubis, dobijak, ryby z rodziny babkowatych, diabeł morsk oraz ryby chronione prawem. Zawodnicy są klasyfikowani po każdej turze zawodów w ramach swojego sektora. Po dwóch turach sumuje się miejsca zawodnika w sektorze. Jeśli dwóch zawodników ma tą samą liczbę punktów sektorowych, lepsze miejsce uzyska zawodnik, o większej ilości punktów za ryby.

Wymiary ochronne i ryby klasifikowane:
-Hornhecht / Belona – ohne Einschrenkung / bez ograniczen
-Steinbutt / Turbot – 30cm
-sonstige Plattfische / inne Plastugi – 25cm
-Barsch / Okon- 20 cm
-Rotauge, Rotfeder/Plos, Wzdrega – 20 cm,
-Dorsch /Dorsz- 35 cm
-Regenbogenforelle / pstrag teczowy – 40 cm
-Brassen / Leszcz – 40 cm
-Aale / Wegorz – 50 cm
-Zander, Hecht / Sandacz, Szczupak- 45 cm
-Meerforelle / Troc- 50 cm
-Lachs / Losos- 60 cm

Inne ryby nie będą klasyfikowane.

Uwaga:

Zawodnik nie może zabrać/zgłosić do klasyfikacji więcej niż 10 belon; gdy zawodnik złowi 10 belonę ma obowiązek przestać wędkować zestawem belonowym; sędzia ma prawo zdyskwalifikować zawodnika za łowienie kolejnych belon

Zawodnik ma obowiązek kontrolować wagę zatrzymanych do punktacji fląder; po złowieniu 10 kilogramów fląder zawodnik ma natychmiastowo zakończyć łowienie; przekroczenie 10 kg skutkuje dyskwalifikacją

Konkurencja rzutowa
Dopuszcza się stosowanie wędki o długości do 5 metrów wyposażonej w kołowrotek o szpuli stałej lub multiplikator.
Dopuszcza się stosowanie wyłącznie żyłki/linki głównej o średnicy minimum 0,22mm lub plecionki 0,12mm zakończonej przyponem strzałowym o wytrzymałości co najmniej 16 kg, nie cieńszym niż 0,50mm. Podczas zarzutu przynajmniej 3 pełne nawoje przyponu muszą znajdować się na szpuli kołowrotka. Każdy zawodnik otrzyma od organizatora na czas rzutu ciężarek o masie 120 gram.
Podczas rzutu zawodnik nie może wykonać więcej niż jeden pełen obrót ciała. Każdy zawodnik wykona maksymalnie trzy rzuty.

Punktacja
Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy centymetr odległości. Wygrywa zawodnik, który oddał najdłuższy rzut.
Jeśli dwóch lub więcej zawodników osiągnęło taką samą najlepszą odległość porównuje się ich pozostałe rzuty.

UWAGA!

Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wykonywanie rzutu (przy lowieniu jak i przy klasyfikacji rzutowej) metoda PENDUM.

 

[in English]

Rules and regulations

Beach fishing

Tackle

You can fish using 2 rods, each shorter than 5 meters. Both fixed spool and multi reels are allowed.
You can use either braid or mono line. Your main line and shock leader needs to ensure safe casting and fishing.
You can use either one hook or two hooks rig. If one uses 1 hook rig then the maximum allowed width of the hook is 20 mm. If you use 2 hooks on a rig then maximum width of each hook is 10mm. It is allowed to use attractive elements like sequins or beads on a snood. The total maximum size of the attractive elements on a snood is 30mm. You need to use a proper sinker/wight so that your rig is kept in the area of your peg. Feeders are not allowed.

Fishing

Competition area is divided into sectors which consists of a fishing pegs. Each peg will be at minimum 20 m of width (likely 50 m).
Casting, fishing and landing of a fish needs to all happen within a peg and without entering into water. Be very careful while casting not to cause any accident. Your fishing rods needs to be kept on the beach (not in the water). It is recommender to use beach spike or rod holders/tripods. Use of visual or sound bite detectors is allowed. You can use torch or a head lamp while fishing but you cannot disturb other anglers nor boats. The only fishing method allowed is bottom fishing. Your rig cannot swim with help of bobber or similar. Only natural baits are allowed.

Scoring

Each fish that counts (see below) gives you 10 points plus 1 point per each centimeter of its length (let’s call they fish points).
Based on fish points competitors are ranked within their sectors after every round. The less sector points you have after two rounds the better. If two people have the same number of sector points, better rank gets person with more fish points.

Fishes that count and their legal size:
-Garfish / Belona – no limits / bez ograniczen
-Turbot/ Turbot – 30cm
-other Flatfish / inne Plastugi – 25cm
-Perch / Okon- 20 cm
-Roach, Rudd/Płoć, Wzdrega – 20 cm,
-Cod /Dorsz- 35 cm
-Trout / pstrag teczowy – 40 cm
-Bream / Leszcz – 40 cm
-Eel / Wegorz – 50 cm
-Perchpike, Pike / Sandacz, Szczupak- 45 cm
-Sea Trout / Troc- 50 cm
-Salmon / Losos- 60 cm

Other catches do not count.

Notice:

-it is not allowed to keep more than 10 of garfish in a round. If you reach the limit you need to immediately stop using garpike rigs. -you are responsible for respecting the limit of 10kg of flatties per round. After reaching the limit you need to immediately stop fishing.

 

Long distance casting

You can use a fishing rod up to 5 meters length. As the main line a mono at min 0.22 mm or a braided at min 0.12mm line can be used. Your shock leader needs to be 0.50mm and 16kg of breaking strength. As you cast 3 cycles of the shock leader needs to be hold on your reel. Each person will get a sinker/weight for a cast. This will be 120g. While casting you cannot rotate more than one full body rotation.
Pendulum casting is not allowed. Each competitor will have up to 3 attempts.

Scoring

1 centimeter of the distance reached is 1 point. The winner is the person with the longest cast. If two people have the same best casts then their second best casts are compared.