IGC regulamin / rules / Vorschriften

grauvell-logo123

[Deutsche version befinden Sie unter | scroll down for English version]


Regulamin obowiązujący na zawodach plażowych
International Grauvell Cup 2017

Łowienie z plaży

Sprzęt

Zawodnik może wędkować za pomocą dwóch wędek o długości do 5 metrów każda.
Dopuszcza się stosowanie kołowrotków o szpuli stałej jak i multiplikatorów.

Można używać zarówno żyłkę jak i plecionkę. Linka główna i przypon strzałowy muszą być odpowiedniej wytrzymałości, zapewniającej bezpieczeństwo w czasie rzutów, wędkowania i holowania ryb.

Każda wędka może być uzbrojona maksymalnie w dwa haki. Gdy łowimy na zestaw z jednym hakiem jego rozstaw to max 20mm, przy dwóch hakach rozstaw jednego haka to max 10mm. Dopuszcza się stosowanie na przyponach sztucznych elementów wabiących o maksymalnej wielkości 30 mm (suma maksymalnych przekątnych). Wielkość i kształt obciążenia muszą być tak dobrane by zestaw nie był znoszony na stanowisko połowu sąsiadów. Zakazane jest używanie koszyków zanętowych.

Łowienie

Teren zawodów podzielony jest na sektory, a w nich na stanowiska o długości minimum 20 metrów (najprawdopodobniej około 50m).
Zarzut zestawu, łowienie, holowanie i lądowanie ryby musi się odbywać w obrębie stanowiska bez wchodzenia do wody.
W czasie wykonywania rzutu należy szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo.

Rzut może być wykonany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny (obciążenie , przynęta musi być cały czas w zasięgu wzroku rzucającego), że nie spowoduje zagrożenia dla innych osób. Wędki muszą być ustawione w sposób stabilny na suchym lądzie w obrębie stanowiska.
Dopuszcza się używanie świetlnych lub dźwiękowych sygnalizatorów brań a także małych źródeł światła ale w taki sposób aby nie przeszkadzać innym uczestnikom zawodów i nie zakłócać żeglugi. Jedyna dozwolona metoda połowu to łowienie gruntowe, zakazane są wszelkie spławiki, kule wodne i inne rozwiązania umożliwiające dryfowanie całego zestawu. Dopuszczone są wyłącznie przynęty naturalne.

Punktacja

Zawodnik otrzymuje za każdą wymiarową rybę 10 punktów i 1 punkt za każdy centrymetr długości ryby.
Ryby nie biorące udziału w klasyfikacji: śledź, szprot, tubis, dobijak, ryby z rodziny babkowatych, diabeł morski oraz ryby chronione prawem. Zawodnicy są klasyfikowani po każdej turze zawodów w ramach swojego sektora. Po dwóch turach sumuje się miejsca zawodnika w sektorze. Jeśli dwóch zawodników ma tą samą liczbę punktów sektorowych, lepsze miejsce uzyska zawodnik, o większej ilości punktów za ryby.

Wymiary ochronne i ryby klasyfikowane:
-Hornhecht / Belona – ohne Einschrenkung / bez ograniczen
-Steinbutt / Turbot – 30cm
-sonstige Plattfische / inne Plastugi – 25cm
-Barsch / Okon- 20 cm
-Rotauge, Rotfeder/Ploc, Wzdrega – 20 cm,
-Dorsch /Dorsz- 35 cm
-Regenbogenforelle / pstrag teczowy – 40 cm
-Brassen / Leszcz – 40 cm
-Aale / Wegorz – 50 cm
-Zander, Hecht / Sandacz, Szczupak- 45 cm
-Meerforelle / Troc- 50 cm
-Lachs / Losos- 60 cm
Inne ryby nie bedą klasyfikowane

Uwaga:

-zawodnik nie może zabrać/zgłosić do klasyfikacji więcej niż 10 belon; gdy zawodnik złowi 10 belonę ma obowiązek przestać wędkować zestawem belonowym; sędzia ma prawo zdyskwalifikować zawodnika za łowienie kolejnych belon

-zawodnik ma obowiązek kontrolować wagę zatrzymanych do punktacji fląder; po złowieniu 10 kilogramów fląder zawodnik ma natychmiastowo zakończyć łowienie; przekroczenie 10 kg skutkuje dyskwalifikacją

Konkurencja rzutowa

Dopuszcza się stosowanie wędki o długości do 5 metrów wyposażonej w kołowrotek o szpuli stałej lub multiplikator.
Dopuszcza się stosowanie wyłącznie żyłki o średnicy minimum 0,22mm lub plecionki 0.12mm zakończonej przyponem strzałowym o wytrzymałości co najmniej 16 kg, nie cieńszym niż 0,50mm. Podczas zarzutu przynajmniej 3 pełne nawoje przyponu muszą znajdować się na szpuli kołowrotka. Każdy zawodnik otrzyma od organizatora na czas rzutu ciężarek o masie 120 gram.
Podczas rzutu zawodnik nie może wykonać więcej niż jeden pełen obrót ciała. Każdy zawodnik wykona maksymalnie trzy rzuty.

Punktacja

Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy centymetr odległości. Wygrywa zawodnik, który oddał najdłuższy rzut.
Jeśli dwóch lub więcej zawodników osiągnęło taką samą najlepszą odległość porównuje się ich pozostałe rzuty

[auf Deutsch]

Die Regeln für das Brandungsangeln
International Grauvell Cup 2017

Surfcasting

Ausrüstung

Jeder Teilnehmer kann das Angeln mit zwei Ruten mit einer Länge von bis zu 5 Metern je Rute betreiben. Erlaubt ist die Verwendung von Stationär- und Multirollen. Zugelassen sind Monofile und geflochtene Schnüre. Die Hauptschnur und Schlagschnur müssen eine ausreichende Festigkeit haben, um die Sicherheit während der Würfe, Angeln und Landung der Fische zu gewährleisten.
Jede Rute kann mit bis zu zwei Haken ausgerüstet sein. Die erlaubte Breite des Hakens is 10mm wann man eine Montage mit 2 Haken benutzt oder 20mm wann 1 Haken benutzt ist.  j Die Verwendung von künstlichen Lockmittel und Auftriebmittel darf mit einer maximalen total Größe von 30 mm verwendet werden. Die Größe und Form von Blei muss so gewählt werden, dass die Montage nicht zum Nachbar abgetrieben wird. Die Benutzung von Futterkörben ist untersagt.

Angeln

Die Angelfläche ist in Sektoren unterteilt, und diese in Angelplätze, die Minimum 20 Metern betragen (hoffentlich 50 Metern).
Der Wurf, Angeln, Schleppen und Landung der Fische müssen innerhalb der gelosten Position stattfinden, ohne dabei ins Wasser zu gehen.
Beim Wurf soll besonderes Augenmerk auf Sicherheit gelegt werden. Der Wurf darf nur ausgeführt werden, wenn der Angler sicher ist (Blei, die Montage muss jederzeit in Sichtweite des Angler sein), dass nicht eine Gefahr für andere besteht.
Die Ruten müssen auf eine stabile Weise auf dem Trockenen in der Position platziert werden.
Erlaubt ist die Benutzung von Licht- oder Tonbissanzeiger und kleine Lichtquellen, aber in einer Weise, die andere Teilnehmer nicht stören und die Navigation der Schifffahrt nicht beeinträchtigen.
Die einzige zulässige Fangmethode ist Grundangeln, nicht zulässig ist die Benutzung von Posen, Wasserbällen und anderen Hilfsmitteln, um die ganze Montage driften zu lassen. Es dürfen nur Naturköder verwendet werden

Punktvergabe

Ein Spieler erhält für jeden gefangenen Fisch 10 Punkte und 1 Punkt für jeden cm der Fischlänge.
Mindestmaße und Fische für die Wertung:
-Steinbutt / Turbot – 30cm
-Hornhecht / Belona – ohne Einschrenkung / bez ograniczen (10 stucken in eine Runde)
-sonstige Plattfische / inne Plastugi – 25cm (10 kg in eine Runde, incl. Steinbutt)
-Barsch / Okon- 20 cm
-Rotauge, Rotfeder/Ploc, Wzdrega – 20 cm,
-Dorsch /Dorsz- 35 cm
-Regenbogenforelle / Pstrag teczowy – 40 cm
-Brassen / Leszcz – 40 cm
-Aale / Wegorz – 50 cm
-Zander, Hecht / Sandacz, Szczupak- 45 cm
-Meerforelle / Troc- 50 cm
-Lachs / Losos- 60 cm

Andere Fische werden nicht bewertet.
Die Teilnehmer werden nach jeder Runde des Wettbewerbs in dem Sektor bewertet. Nach zwei Runden werden die Ergebnisse addiert. Wenn zwei Spieler die gleiche Anzahl von Punkten in Sektor haben, gewinnt der Teilnehmer, der die meisten Fischpunkte erhalten hat.

Wenn man 10 Hornechten geangelt hat, muss man nicht weiter Hornhechtsmontagem benutzen.

Wenn man mehr als 10 kg Plattfischen hat, muss man dringend angeln beenden.

Weitwurfwettbewerb

Jeder Teilnehmer kann das Angeln mit zwei Ruten mit einer Länge von bis zu 5 Metern je Rute betreiben.
Erlaubt ist die Verwendung von Stationär- und Multirollen.

Zugelassen sind Monofile und geflochtene Schnüre. Die Hauptschnur und Schlagschnur müssen eine ausreichende Festigkeit haben, um die Sicherheit während der Würfe, Angeln und Landung der Fische zu gewährleisten. Die Hauptschnur muss eine Tragkraft von Minimum 6 kg (0.12 geflochtene oder 0.22 mono) und die Schlagschnur mindestens 16 kg (0.50mm) haben. Während eines Wurfs muss die Schlagschnur mindestens 3 volle Ringe auf der Rollenspule sein.

Jeder Teilnehmer erhält vom Veranstalter ein Gewicht von 120 Gramm zum Wurf.
Erlaubt ist ein Wurf mit maximal einer vollen Körperdrehung. Pendeln ist nicht erlaubt.
Jeder Spieler übt bis zu drei Würfe aus. Der bessere Wurf wird bewertet.

Punktvergabe

Ein Teilnehmer erhält einen Punkt für jeden cm der Wurfweite.
Gewinner ist, der den längsten Wurf gemacht hat.
Wenn zwei oder mehr Spieler den gleichen Bestwurf erreichen, wird der zweitbeste Wurf mitbewertet.

[in English]

Rules and regulations
International Grauvell Cup 2017

Beachfishing

Rods, reels and tackle

You can fish using 2 rods, each shorter than 5 meters. Both fixed spool and multi reels are allowed.

You can use either braid or mono line. Your main line and shock leader needs to ensure safe casting and fishing.

You can use either one hook or two hooks rig. If one uses 1 hook rig then the maximum allowed width of the hook is 20 mm. If you use 2 hooks on a rig then maximum width of each hook is 10mm. It is allowed to use attractive elements like sequins or beads on a snood. The total maximum size of the attractive elements on a snood is 30mm.

You need to use a proper sinker/wight so that your rig is kept in the area of your peg. Feeders are not allowed.

Fishing

Competition area is divided into sectors which consists of a fishing pegs. Each peg will be at minimum 20 m of width (likely 50 m).

Casting, fishing and landing of a fish needs to all happen within a peg and without entering into water.

Be very careful while casting not to cause any accident.

Your fishing rods needs to be kept on the beach (not in the water). It is recommender to use beach spike or rod holders/tripods.

Use of visual or sound bite detectors is allowed.

You can use torch or a head lamp while fishing but you cannot disturb other anglers nor boats.

The only fishing method allowed is bottom fishing. Your rig cannot swim with help of bobber or similar.

Only natural baits are allowed.

Classification

Each fish which counts give you 10 points plus 1 point for each centimeter of its length (eg. a flattie of 30.1 cm gives you 41 points).

Competitors are classified after each round within their sector. After two rounds the results of each round are summed up for a competitor. The one with lowest sectors total score wins. If two people have the same total sector score, their fish points are compared and the one with more fish points wins.

Classified fish and their minimal size:
-Garfish / Belona – no size limit, 10 fish in a round
-Turbot / Turbot – 30cm
-Flatties / inne Plastugi – 25cm – 10 kg in a round (incl turbots)
-Perch / Okon- 20 cm
-Roach, Rudd /Ploc, Wzdrega – 20 cm,
-Cod /Dorsz- 35 cm
-Rainbow trout / pstrag teczowy – 40 cm
-Bream / Leszcz – 40 cm
-Eel / Wegorz – 50 cm
-Walleye, Pike / Sandacz, Szczupak- 45 cm
-Sea trout / Troc- 50 cm
-Salmon / Losos- 60 cm

Notice:

-it is not allowed to keep more than 10 of garfish in a round. If you reach the limit you need to immediately stop using garpike rigs.

-you are responsible for respecting the limit of 10kg of flatties per round. After reaching the limit you need to immediately stop fishing.

Long distance casting

You can use a fishing rod up to 5 meters length.
As the main line a mono at min 0.22 mm or a braided at min 0.12mm line can be used. Your shock leader needs to be 0.50mm and 16kg of breaking strength. As you cast 3 cycles of the shock leader needs to be hold on your reel.

Each person will get a sinker/weight for a cast. This will be 120g.
While casting you cannot rotate more than one full body rotation.

Pendulum casting is not allowed.

Each competitor will have up to 3 attempts.

Score

1 centimeter of the distance reached is 1 point. The winner is the person with the longest cast. If two people have the same best casts then their second best casts are compared.